APURAHAT

Yleistä

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja tieteen tekijöille sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiön apurahojen hakuaika on toukokuu. Hakuilmoitus julkaistaan vuosittain huhtikuun loppupuolella säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.linnamonsaatio.fi.

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin eri tahoille: parillisina vuosina taiteilijoille ja parittomina tieteen tekijöille. Apurahahaut ovat vuosittain vaihtuvia teemahakuja, jotka kohdistuvat taiteen ja tieteen alojen rajatuille osa-alueille. Apurahoista päättää säätiön hallitus vuosittain vaihtuvan asiantuntijaryhmän esitysten perusteella. Säätiö varaa oikeuden jakaa osan luonnollisille henkilöille kohdistamistaan apurahoista vuosittaisen apurahahaun ulkopuolella, jos haku ei tuota määrällisesti tai laadullisesti asianmukaisia hakemuksia.

Yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin kohdistuvista apurahoista ja avustuksista säätiön hallitus päättää itsenäisesti ilman julkista hakumenettelyä.

Toukokuun haku: 9.–31.5.2022

Vuoden 2022 teemahaku: Tarttuva kuva

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö avaa toukokuussa kamerapohjaisesti työskentelevien kuvataiteilijoiden haettavaksi apurahoja teemalla Tarttuva kuva. Teemahaulla säätiö haluaa tukea taiteellista työskentelyä, jossa kamera on keino tarttua kouriintuntuvin tavoin aineelliseen ja elettyyn todellisuuteen ja haastaviin aihepiireihin.

Haku on suunnattu valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa eri tavoin käyttäville suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville ammattitaiteilijoille, jotka avaavat työssään omintakeisia tulokulmia maailmaan laajentaen samalla kamerapohjaisen taiteen poliittisia ulottuvuuksia. Kuvajournalismiin tai dokumenttielokuvatuotantoihin liittyvät hankkeet eivät sisälly teemahaun piiriin.

Hakijoina voivat olla sekä yksittäiset taiteilijat että työryhmät. Olga ja Vilho Linnamon Säätiön myöntämät apurahat ovat joko henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, hankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja, tai hankkeen toteuttamiseen liittyviä matka-apurahoja.

Säätiö ei yleensä myönnä yli 12 000 euron suuruisia apurahoja. Tämän kevään teemahaussa säätiö kuitenkin jakaa enintään kolme yksivuotista työskentelyapurahaa. Yksivuotinen apuraha on suuruudeltaan 24 000 euroa. Lisätiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkko­sivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle.

Vuoden 2022 teemahaun apurahojen hakuaika on toukokuussa 9.-31.5.2022.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf­-tiedostona viimeistään tiistaina 31.5.2022 klo 23.59 osoitteeseen: [email protected].

Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: [email protected]

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus

Apurahan hakijalle

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla sekä suomalaiset ja Suomessa asuvat ja toimivat yksityishenkilöt että heidän muodostamansa työryhmät.

Mihin tarkoitukseen, kuinka paljon ja mille ajalle?

Säätiöltä voi hakea apurahaa Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn (työskentelyapuraha), Suomessa toteutettavien hankkeiden kuluihin (kohdeapuraha) sekä näiden hankkeiden toteuttamiseen välittömästi liittyviin matkakuluihin (matka-apuraha). Työskentelyapuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn, mikä edellyttää vapautta ansiotyöstä. Kohde- ja matka-apuraha on tarkoitettu käytettäväksi vasta apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Taiteen apurahoja myönnetään työskentelyyn, hankkeiden tuotantokuluihin, hankintakuluihin, sekä hankkeiden toteuttamiseen välittömästi liittyviin matkakuluihin.

Tieteen apurahoja myönnetään tutkimustyöhön (väitöskirjat ja postdoc-tutkimus), tieteellisten hankkeiden kuluihin (esim. painokulut, käännöspalkkiot) ja tutkimuksen tekemiseen välittömästi liittyviin matkakuluihin.

Säätiön apurahat ovat vapaamääräisiä. Haettavan summan tulee perustua hyvin jäsenneltyyn kustannuslaskelmaan. Huomioithan hakemusta tehdessäsi, että säätiö ei lähtökohtaisesti myönnä yli kahdentoistatuhannen (12 000) euron suuruisia yksittäisiä apurahoja.

Apurahat myönnetään ensisijassa syyskuun myöntöä seuraavan kahden vuoden aikana käytettäväksi.

Mihin apurahoja ei myönnetä?

Säätiö ei myönnä apurahoja:

-perustutkintoon liittyviin opintoihin
-työharjoitteluun
-residenssityöskentelyn matkakuluihin
-matkakuluihin, jotka liittyvät
osallistumiseen erilaisiin tapahtumiin
-kokous- tai konferenssimatkojen matkakuluihin

Hakemus ja vaadittavat liitteet

1. Vapaamuotoiseen suomen- tai englanninkieliseen hakemusosaan tulee sisällyttää:

a) Hakijan ja hakemuksen perustiedot

Hakijan henkilötiedot (koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sotu-tunnus), pankkiyhteys (IBAN-muodossa), suoritetut tutkinnot, toimipaikka, työn suorituspaikka, haettavan apurahan määrä, sekä lyhyesti ilmaistu käyttötarkoitus. Jos hakijana on työryhmä tulee hakemuksesta ilmetä kaikkien ryhmän jäsenten tiedot.

b) Tiivistelmä

Tiivistelmä kiteyttää hankkeen tai tutkimuksen ydinsisällön, tavoitteet, merkityksen ja apurahan mahdollistamat toimenpiteet. Tiivistelmän tulisi olla pituudeltaan enintään neljätuhatta (4000) merkkiä.

c) Apurahat

Hakemuksesta tulee selvitä hakemuksen kohteena olevaan hankkeeseen jo myönnetyt apurahat sekä hanketta koskevat muille rahoittajille osoitetut avoinna olevat hakemukset.

d) Sitoumus

Hakijan tulee tutustua säätiön verkkosivuilla olevaan tietosuojaselosteeseen sekä apurahan saajalle annettuihin ohjeisiin ja antaa hakemuksessa kirjallinen suostumus sekä henkilötietojen käsittelyä että apurahojen käyttöä ja raportointia koskeviin määräyksiin.

2. Vaadittavat liitteet:

a) Työsuunnitelma (taiteen hakemukset)

Työsuunnitelmassa esitellään hankkeen taiteelliset tavoitteet, sisältö, aikataulu ja rahoitussuunnitelma. Työsuunnitelman enimmäispituus on viisi (5) sivua.

b) Tutkimussuunnitelma (tieteen hakemukset)

Tutkimussuunnitelmassa esitellään tutkimuksen tausta, aihepiiri, merkitys, tavoitteet, menetelmät, aikataulu ja keskeisin lähdeaineisto. Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on viisi (5) sivua.

c) CV

Liitä hakemukseen hakijan / työryhmän jäsenten ansioluettelot.

d) Kuvaliite (taiteen hakemukset)

Kuvaliite antaa riittävän kattavan kuvan hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Liitä mukaan tarpeelliseksi katsomasi määrä korkealaatuisia kuvia tai vaihtoehtoisesti linkki aineistoon (dropbox, vimeo, www-portfolio).

e) Lausunto (väitöskirjantekijät)

Väitöskirjatyötä koskeviin hakemuksiin on liitettävä työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön lausunto.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 osoitteeseen: [email protected] Apurahahakemuksen (mukaan lukien liitteet) maksimikoko on 8 MT. Lähetä hakemus nimettynä muotoon: "sukunimi_etunimi.pdf".

Yleisen säätiötavan mukaisesti apurahapäätöksiä ei perustella. Lista apurahansaajista julkaistaan säätiön verkkosivuilla syyskuun aikana. Apurahanhakijat saavat sähköpostiin tiedon päätöksestä muutamaa viikkoa ennen julkistusta.

Apurahan saajalle

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön apuraha tulee ottaa vastaan ja käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Jos apurahaa ei ole nostettu ja käytetty määrättynä aikana, se peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta. Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Säätiön apurahat maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä.

Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle välittömästi, jos hankkeen sisältö tai sen toteuttamisen olosuhteet keskeisesti muuttuvat.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA vastaa apurahansaajien sosiaaliturvasta koskien eläke-, tapaturma-, ja ryhmähenkivakuutusturvaa. Ilmoitamme Melalle kaikki yksityishenkilöille myöntämämme työskentelyapurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuutuksen vähimmäisrajan (3 900 euroa vuonna 2019). Apurahan saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen hankkimiseksi.

Apurahan saajan tulee ilmoittaa Olga ja Vilho Linnamon Säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksetut apurahat.

Apurahan saajan tulee toimittaa säätiölle selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan käyttämisestä. Selvitys toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Uutta apurahaa voi hakea vasta kun selvitys on toimitettu edellisen apurahan käyttämisestä.

Apurahan saajan tulisi hyvän tavan mukaisesti kiittää Olga ja Vilho Linnamon Säätiötä tuettujen hankkeiden julkaisujen yhteydessä. Säätiön logon voit ladata täältä.

Myönnetyt apurahat

Johtuen muutoksista sekä tietosuojalainsäädännössä että Olga ja Vilho Linnamon Säätiön toiminnassa, apurahansaajien nimet julkaistaan verkkosivuilla vasta vuodesta 2020 lähtien. Lista apurahansaajista julkaistaan vuosittain syyskuun aikana.

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön tietosuojaseloste

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia, sekä muuta rekisteröidyn yksityisyyttä koskevaa soveltuvaa tietosuojasäännöstöä. Säätiö käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinnan periaatteiden ja hyvän henkilötietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Apurahahakemusten käsittely muodostaa säätiön toiminnassa apurahanhakijarekisterin ja apurahansaajarekisterin. Rekistereitä ei pidetä paperimuodossa.

Hakiessaan Olga ja Vilho Linnamon Säätiön apurahaa hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käyttämiseen apurahatoiminnan edellyttämässä laajuudessa. Säätiön toiminnassa tietojen käsittely liittyy hakemusten arviointiin, apurahojen maksamiseen, sekä säätiön tarkoituksen toteutumisesta tiedottamiseen.

Henkilötietoja käsittelevät säätiön hallitus, asiamies, apurahojen arvioijat, tilitoimiston nimetyt käyttäjät ja tilintarkastajat. Tietoja näytetään ainoastaan vastaanottajaryhmän kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Säätiö luovuttaa tiedot luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista Melalle sekä verohallinnolle.

Rekisterinpitäjänä säätiö säilyttää apurahan saaneiden henkilöiden hakemustietoja kolmen (3) vuoden ajan apurahan myöntämisvuoden lopusta alkaen. Muiden hakemusten tietoja säätiö säilyttää yhden (1) vuoden ajan hakemusvuoden lopusta alkaen. Säilytysajan päättymisajan jälkeen säätiö hävittää rekisteröidyt tiedot.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan hyvän hallinnon ohjeiden mukaisesti Olga ja Vilho Linnamon Säätiö julkaisee apurahan saajien nimet verkkosivuillaan.